Archieve

Issue 8 Volume 2

Paper Code Paper Title Page No.
IJETCAS 14-329 Dr. Sudeep Thepade, Pushpa R. Mandal 123-127
IJETCAS 14-330 Arijit Modak, Soumen Saha, Palash Ray, Dr. Utpal Roy, Dr.D.D. Sinha 128-133
IJETCAS 14-335 Kamred Udham Singh 134-137
IJETCAS 14-336 Mini Malhotra 138-142
IJETCAS 14-337 Charu Jain, Priti Singh, Aarti Chugh 143-146
IJETCAS 14-338 Hardeep Kaur Harpreet Kaur 147-152
IJETCAS 14-340 Sarita Rani, Puneet Jai Kaur 153-157
IJETCAS 14-344 Mr. Sivanagaraju.V, Dr. Siddaiah.P 158-165
IJETCAS 14-345 Shishir Sarkar , Prateeksha Pandey 166-169
IJETCAS 14-346 Padmavathi.S, Nivedita.V,Sankari.G,RaamPrashanth.N.S,Rajat Bhora 170-173
IJETCAS 14-347 T.B.Saranya Preetha, G.T.Prabavathi 174-178
IJETCAS 14-350 A. K. Garg, Sushil Kumar and R. P. Chauhan 179-181
IJETCAS 14-351 C. Arun Kumar, Praveen Kumar R V, Sai Arvind R. 182-186
IJETCAS 14-355 Sandeep Singh, Aman Singh 187-192
IJETCAS 14-356 A. K. Garg, Sushil Kumar,and R. P. Chauhan 193-195
IJETCAS 14-357 V.Shanthi, M.Selvi, E.Muniyasamy Alias Anand 196-200
IJETCAS 14-358 Vivek Kumar Sharma, Aisha Rafi, Chandresh Mathur 201-205

Visitors :