Archieve

Issue 12 Volume 3

Paper Code Paper Title Page No.
IJETCAS 15-376 Ch. Ramesh Babu, Dr. Ch. D. V. Subba Rao 198-205
IJETCAS 15-382 Soni Chaturvedi, Dr. A.A.Khurshid, Dr. S.S. Dorle 206-208
IJETCAS 15-383 Er. Sharanjit Singh, Er. Rasneet Kaur Chauhan 209-213
IJETCAS 15-387 N. Shobha Rani, Arun Kumar S, Mithun T 214-219
IJETCAS 15-388 G.S.Yurembam, Harish Chandra, Vinod Kumar and A.K.Rabha 220-225
IJETCAS 15-389 Neeraj Devarari, Shivika 226-230
IJETCAS 15-393 Kanchana V, Bhavya Ottappurakkal, Silpa Suresh, Sajini RS 231-235
IJETCAS 15-395 B.P. Deshmukha, Supriya Beherea, S.H. Beherea 236-240
IJETCAS 15-397 Manisha, Gurpreet Singh, Surender Singh 241-245
IJETCAS 15-399 Er. Iqbal Singh, Dr. S.B. Rana 246-249
IJETCAS 15-403 N. Shobha Rani, Lakshmi Prasanna Kumari.R, Nikhil Bopaya 250-256
IJETCAS 15-404 R.Srinath , Dr.M.Anto Bennet, N.Srinivasan 257-260
IJETCAS 15-405 MS. SWAGATA B.SARKAR, GOKULA KRISHNAN R, GOPI KRISHNAN S, SIVARANJAN E, SATHISH K 261-264
IJETCAS 15-410 Paramjit Kaur, Neena Madan 265-267
IJETCAS 15-414 Ashima Rout, Srinivas Sethi, P. K. Banerjee 268-275
IJETCAS 15-419 Dimcho Pulov 276-280
IJETCAS 15-423 Anupama Angadi, Dr. P. Suresh Varma 281-285
IJETCAS 15-435 V. Siva Krishna, S. Arun, Dr. J.L Mazher Iqbal 286-289
IJETCAS 15-439 Rahul Saikhedkar, Yogesh Tembhurne 290-294
IJETCAS 15-446 Mohammed Kamal Khwaja, Vishakh B V 295-301
IJETCAS 15-447 HarshobSingh, ChandandeepSingh SunilMahla, PaliRosha 302-305
IJETCAS 15-448 S.Visalakshi, V.Radha 306-311
IJETCAS 15-450 Pranav M.Patil and P.N.Kota 312-316

Visitors :