About us

December 2014-February 2015 issue 9 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 15-153 Rajkumar M. Chauhan 102-106
AIJRSTEM 15-156 Niharendu Bikash Kar, Mrinal Kanti Majumdar, S. Nirmalkumar 107-112
AIJRSTEM 15-157 Samiul Islam Chowdhury, Tariqul Hasan 113-118
AIJRSTEM 15-158 Sapna Pujara, Dr. Kanwal Garg 119-123
AIJRSTEM 15-160 Roopa Bhandiwad 124-139
AIJRSTEM 15-161 G Velammal, M Shahila Bhanu 140-142
AIJRSTEM 15-162 Joseph W. and Chindapi N. 143-149
AIJRSTEM 15-163 Poonam Priyadarshini, Soubhik Chakraborty 150-153
AIJRSTEM 15-164 Boriwal Lokesh, Sarviya R. M. & Mahapatra M. M 154-159
AIJRSTEM 15-165 Ms.Vaishali G. Powar and Mr.Pradeep C. Bhaskar 160-164
AIJRSTEM 15-171 Ranadhir R Landge, Dr. Atul B Borade 165-169
AIJRSTEM 15-178 Poonam K. Wakchaure, Dr. Sameer S. Shastri 170-175
AIJRSTEM 15-179 Nishtha Vijra, Tejinder Paul Singh 176-182
AIJRSTEM 15-183 Kavita Sahu, Raj Shree 183-186
AIJRSTEM 15-185 Kiran P. Dange, Neha P. Athavale 187-193
AIJRSTEM 15-186 Sindra L Summoogum-Utchanah and Doolar Poorneema 194-197
AIJRSTEM 15-187 Yaw Amo Sarpong, Daniel K. B. Inkoom, Ibrahim Latif Apaassongo 198-205

AIJRSTEM
Visitors :