About us

December 2014-February 2015 issue 9 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 15-106 Swapnil Dadaso Patil, Dr. Anwar Mubarak Mulla, Dr. Dadgonda Rajgonda Patil 01-11
AIJRSTEM 15-109 Hristo Kiskinov, Stepan Kostadinov, Lozanka Trenkova, Andrey Zahariev 12-19
AIJRSTEM 15-113 M.Haider, S. Shill and QMR Nizam 20-24
AIJRSTEM 15-115 Gursharan Singh, Seema Sharma, Vikas Mangla, Mamta Goyal, Kavita Singla, Deepika Rani 25-33
AIJRSTEM 15-118 Dr. A. Arokkiaswamy 34-38
AIJRSTEM 15-126 S. S. Gornale 39-49
AIJRSTEM 15-133 K.Sanakkiyan, R.Kannan 50-55
AIJRSTEM 15-134 Reetumala Thakre, Prof. Rajendra Singh, Dr. Soni Changlani 56-61
AIJRSTEM 15-135 Mohammad Badrul Alam Miah, Sharmin Akter and Chitra Bonik 62-66
AIJRSTEM 15-136 N.Kanagapriya, N.Solaiyammal 67-70
AIJRSTEM 15-137 Santvana Singh, Sarla Singh, Sumit Dubey 71-73
AIJRSTEM 15-139 Arvind Singh Tomar, Praveen Vikram Singh and Om Prakash Kumar 74-76
AIJRSTEM 15-140 Bina Rani, R.K. Prasad, and Divya Singh 77-80
AIJRSTEM 15-142 C .E. Okon, I. P. Etim 81-89
AIJRSTEM 15-149 Mukesh Kanwal Tripathi, R.S. Gupta, M.P. Yadav 90-94
AIJRSTEM 15-150 Vasundhara Shukla, Durgesh Shukla, Jayant Shukla, Richi Nigam 95-98
AIJRSTEM 15-152 Meenakshi Mishra, Niketan Mishra, Soni Changlani 99-101

AIJRSTEM
Visitors :