About us

September-November 2014 issue 8 volume 3
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 14-789 Sanjay Pahuja and Dr. Tarun Shrimali 181-186
AIJRSTEM 14-791 Neha Agrawal, Prof. Priyanka Vijayvargiya 187-190
AIJRSTEM 14-792 C. M. Tiwari 191-194
AIJRSTEM 14-793 Amit Kumar Tanwer 195-199
AIJRSTEM 14-795 Dr. Maneesha Sakalle and Richa Jain 200-203
AIJRSTEM 14-796 Sandeep Maurya 204-209
AIJRSTEM 14-800 V. Jayaraj and V. Mahalakshmi 215-217
AIJRSTEM 14-815 H. C. Lal and Shweta Srivastava 218-220
AIJRSTEM 14-816 Pooja Tiwari, Anil Mishra, Sumit Dubey 221-223
AIJRSTEM 14-817 P.S.S.R.Sujatha 224-226
AIJRSTEM 14-819 Abhilasha Saini, Dr. Sudhir Bhardwaj 227-231
AIJRSTEM 14-823 Ruchi Nigam, R. K. Tiwari and Sushama Shrivastava 232-234
AIJRSTEM 14-827 K.K.Tiwari, Aarti Tiwari 235-237
AIJRSTEM 14-829 Sujata Panda, Askok Misra and Saroj Kumar Mishra 238-245
AIJRSTEM 14-832 Mukesh Kanwal Tripathi and R.S. Gupta 246-250
AIJRSTEM 14-833 Nidhi Mishra, C. M. Tiwari 251-255
AIJRSTEM 14-835 Abhilasha Saini, Dr. Sudhir Bhardwaj 256-259

AIJRSTEM
Visitors :