About us

September-November 2014 issue 8 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 14-703 N.Srinivas, A.V.Dattatreya Rao and K. Karteeka pavan 01-11
AIJRSTEM 14-706 Narendran.M, Dr.P.Prakasam, Kayalvizhi. N 12-16
AIJRSTEM 14-707 Abo-Talib Abbas, Noori H.N. Al-Hashimi, Forat Ahmed 17-21
AIJRSTEM 14-711 AVEEN M. HANA, KAFIA M. SURCHI 22-29
AIJRSTEM 14-712 Yashwant Ramma, Ajeevsing Bholoa, Mike Watts, Jagambal Ramasawmy 30-34
AIJRSTEM 14-715 Nijesh Sivankutty, Sreekumar E N, Anilkumar Jain 35-40
AIJRSTEM 14-717 Amit Kumar Tanwer 41-45
AIJRSTEM 14-718 Arvind Singh Tomar 46-49
AIJRSTEM 14-719 A. Afroz, M. H. Kabir and L. S. Andallah 50-56
AIJRSTEM 14-722 Amit Kumar Tanwer 57-61
AIJRSTEM 14-723 Prafulla Bafna, Pravin Metkewar and Shailaja Shirwaikar 62-67
AIJRSTEM 14-724 Dimpal Jyoti Mahanta, Munindra Borah and Pallabi Saikia 68-72
AIJRSTEM 14-725 Arvind Singh Tomar, Amit Prasad and Gagan Rawat 73-74
AIJRSTEM 14-726 Kanupriya Sharma, Ashok Kumar 75-79
AIJRSTEM 14-728 A.George Maria Selvam, D.Anitha Roslin, R.Janagaraj 80-83
AIJRSTEM 14-729 Pravin Metkewar, Anuja Bokhare 84-88
AIJRSTEM 14-733 C. M. Tiwari 89-91

AIJRSTEM
Visitors :