About us

March-May 2014 issue 6 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 14-306 Boyan Karapenev 01-05
AIJRSTEM 14-307 S Nagakishore Bhavanam, Dr. P. Siddaiah, Dr. P. Ramana Reddy 06-12
AIJRSTEM 14-308 Shantanu V. Kanade, A. P Bhattu 13-19
AIJRSTEM 14-310 Bentahar Attaouia, Kandouci Malika 20-27
AIJRSTEM 14-312 C.E.Okon, T. Abram 28-40
AIJRSTEM 14-313 Prof. Sangram Keshari Swain, Anup Patnaik, Abhijeet Pradhan, Vinod Kumar Kurneni 41-51
AIJRSTEM 14-316 Prof. Sunil Kumar Sett, Dr. Asis Mukherjee and Mr. N Kundu 52-56
AIJRSTEM 14-318 Rajesh Gopinath, Vijayalakshmi Akella and P. R. Bhanumurthy 57-60
AIJRSTEM 14-319 Kishore Ravi Hegde, Prajwal C P, Pramod Kumar H S, Shivakumar S, Prof. R. Jayapal 61-66
AIJRSTEM 14-320 Shaheda Niloufer, Dr.A.V.V.S.Swamy, K.Syamala Devi 67-73
AIJRSTEM 14-321 Bindu S J and C A Babu 74-82
AIJRSTEM 14-325 S Chakraborty and B C Sarkar 83-91
AIJRSTEM 14-329 R.K. Prasad, Bina Rani & Madhu Kumari Gupta 92-96
AIJRSTEM 14-338 Subhashini, V and A. V. V.S. Swamy 97-101
AIJRSTEM 14-339 S.Rajakumar and N.Murugan 102-111
AIJRSTEM 14-340 S.V.Deokar, S.M.Gaikwad, S.P.Deshmukh 112-114

AIJRSTEM
Visitors :