About us

December 2013-February 2014 issue 5 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 14-105 C.Pushpa, Rame Gowda, N.Nethra, K.M.Harinikumar, K. Uma Rani and N. Gangaraju 01-04
AIJRSTEM 14-108 A. Zh. Khachatrian, Al. G. Aleksanyan, V.A. Khoecyan, N. A. Aleksanyan 05-11
AIJRSTEM 14-109 Prof. S K Sett 12-15
AIJRSTEM 14-110 S.Janakiraman, V.Sivakumar, K.Maharajan 16-20
AIJRSTEM 14-112 G Velammal, J Mary Gracelet 21-25
AIJRSTEM 14-113 Manaye Getu Tsige 26-30
AIJRSTEM 14-115 Kiran Rao Chavan 31-34
AIJRSTEM 14-116 Debashis Chatterjee 35-39
AIJRSTEM 14-122 Mamta Patel, Sanjay Sharma 40-43
AIJRSTEM 14-123 Utkarsha P. Narkhede, K. P. Adhiya 44-48
AIJRSTEM 14-126 Soumen Saha, Dr.Utpal Roy, Dr. D.D. Sinha 49-54
AIJRSTEM 14-132 Soniya Patil, Ashish T. Bhole 55-59
AIJRSTEM 14-133 D.P. Singh, A.K. Thakur and D.S. Ram 60-62
AIJRSTEM 14-135 P.Rajasekhar, Folad Malwan , P.Vimal Kishore 63-69
AIJRSTEM 14-139 Bharti Ahuja, Dr. Rajiv Srivastava, Rashmi Singh Lodhi 70-75
AIJRSTEM 14-141 Dr. S. W. Mohod, Mr. S. D. Deshmukh 76-81
AIJRSTEM 14-143 D.P. Singh, Prafull Kumar and K. Prabakaran 82-87
AIJRSTEM 14-147 Swati Chaudhari, Manoj Patil 88-92
AIJRSTEM 14-152 P.Rajasekhar, P.Vimal Kishore, Folad Malwan 93-100
AIJRSTEM 14-153 Aminur Rahman, Rajbhupinder Kaur, Jiaur Rehman Ahmed 101-110

AIJRSTEM
Visitors since 01-05-2012: