About us

September-November 2013 issue 4 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 13-343 Ajay K. Pandey, R.K. Tiwari, Brijesh K. Mishra and Shailendra Singh 74-78
AIJRSTEM 13-344 S.Nithila, D. Durga Devi and R. Sivakumar 79-81
AIJRSTEM 13-346 Nalla.Srinivas, A.Vinay Babu, M.D.Rajak 82-90
AIJRSTEM 13-354 Dr. (Mrs) Shalini R. Lihitkar, Dr. Ramdas S.Lihitkar 91-97
AIJRSTEM 13-356 G.P.Pandey, Sanjay Sharma 98-102
AIJRSTEM 13-357 Simran Kaur, Surita Maini 103-105
AIJRSTEM 13-358 Mr. Gajanan U. Patil, Prof. Chandrashekhar N. Deshmukh 106-112
AIJRSTEM 13-359 Emma J.B., Sule, S. 113-122
AIJRSTEM 13-361 Dr. Rachana Garg, Dr. Alka Singh, Ms. Shikha Gupta 123-127
AIJRSTEM 13-362 S. Nithila, K. Annadurai, P.Jeyakumar, Naveen puppala and Sangu Angadi 128-132
AIJRSTEM 13-367 MEERA SHARMA, SAPNA AGARWALAND AMRITA MISHRA 133-135
AIJRSTEM 13-382 Ikponmwosa Efe, Falade Funso and Fapohunda Christopher 136-143
AIJRSTEM 13-388 Sanjeev Dhawan, Nitin Kaushik 144-148
AIJRSTEM 13-392 Iqbal Kaur 149-153

AIJRSTEM
Visitors since 01-05-2012: