About us

December 2017 - February 2018
Issue 21 Volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 18-101 Isyaku Idris Isyaku and Muhammad Yusuf Muhammad 01-04
AIJRSTEM 18-102 R.K. Prasad, Bina Rani, M.K. Singh, Abhay Kumar, D.K. Verma, Prahlad Kumar, Sanjay Kumar, Randhir Kumar & Renu Kumari Sinha 05-08
AIJRSTEM 18-104 Dr. Baha .S Mahdi, Yasir S. Obaid 08-14
AIJRSTEM 18-107 Dr. M. Saravanakumar 15-19
AIJRSTEM 18-108 George Alex 20-21
AIJRSTEM 18-111 Md. Shoaib Akther, Md. Habib Ehsanul Hoque, Md. Shizer Rahman, Sarafat Hussain Abhi 22-25
AIJRSTEM 18-112 Rahul Deshpande, Reena Pant 26-29
AIJRSTEM 18-113 K. Sri Latha1, D. Madhusudhana Rao, G. Shobha Latha 30-33
AIJRSTEM 18-114 J.Livingston Thiraviya Kumar, S.Devaraj Arumainayagam 34-37
AIJRSTEM 18-115 A. B. Kothiya 38-40
AIJRSTEM 18-116 Sapna Mittal 41-43
AIJRSTEM 18-117 Pritesh Prakashchandra Khatwani 44-47
AIJRSTEM 18-119 FALADE K.I 48-55
AIJRSTEM 18-120 Mukesh Upadhyay 56-58

AIJRSTEM
Visitors :