About us

September-November 2016 issue 16 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 16-331 Neeraj Anant Pande 97-100
AIJRSTEM 16-332 Alka Rawekar, Vedprakash Mishra, Gaurav Mishra, Shashank Gotarkar 101-106
AIJRSTEM 16-333 M. S. A. Khan 107-111
AIJRSTEM 16-335 Noori Hussein Noor Al-Hashimi and Saddam Jasim Mohammed Al-Attwani 112-116
AIJRSTEM 16-336 Sanjay Kumar 117-124
AIJRSTEM 16-337 Mallika Datta, Devarun Nath, Somnath Patra, Saiful Islam, Situ Bala 125-129
AIJRSTEM 16-338 Dheerendra Kumar*, V. Upadhyay, S. K. Chaturvedi, P. N. Pandey 130-137
AIJRSTEM 16-340 Dr. Biswapati Chatterjee1 , Mr. Anirban Dutta2 , Md.Samsu Alam 138-148
AIJRSTEM 16-344 Dr. S. Siyamala Devi, Mr. Cherian Thomas, Dr. N. Sundaram 149-152
AIJRSTEM 16-345 Harshith S R and Kishore P V 153-159
AIJRSTEM 16-347 Divya Singha, Bina Rania and R.K. Prasad 160-163
AIJRSTEM 16-348 Dr. Mohammad Miyan 164-168
AIJRSTEM 16-349 Savita Mishra 169-177
AIJRSTEM 16-350 Pankaj Shivalkar, Gurudatt Kulkarni, Darpan Sathe, Prof. Lavanya K 178-184
AIJRSTEM 16-351 S. S. Bishoyi, P.K.Tripathy, S. K. Mishra & D.K.Dash 185-190
AIJRSTEM 16-353 Dr. Mani Agarwal 191-194
AIJRSTEM 16-354 Srinivas J., Purushotham A.V. and Murali Krishna K.V.S.G 195-198

AIJRSTEM
Visitors :