About us

June-August 2016 issue 15 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 16-201 Neeraj Anant Pande 01-07
AIJRSTEM 16-203 Prof. Swapan Kumar Ghosh, Mr. Satyaranjan Bairagi, Mr. Rajib Bhattacharyya, Mr. Murari Mohan Mondal 08-13
AIJRSTEM 16-206 Sirivella Vijaya Bhaskar, G.Satish Babu 14-18
AIJRSTEM 16-207 G.Janaki and S.Vidhya 19-22
AIJRSTEM 16-210 Dr. Shailja Sachan , Anand Kumar Lakhera, Shailendra Kumar Lagarkha 23-29
AIJRSTEM 16-211 P. Rani, G. Velammal 30-34
AIJRSTEM 16-213 Navreetinder Kaur, Tarandeep Singh 35-39
AIJRSTEM 16-214 K. Lakshmi R.Someshwari 40-44
AIJRSTEM 16-217 Prof. Swapan Kumar Ghosh, Mr. Kalyan Ray Gupta, Mr. Satyaranjan Bairagi, Mr. Rajib Bhattacharyya 45-50
AIJRSTEM 16-218 Hery Tiana Rakotondramanana, Rakotozafy Lucienne Voahangilalao 51-58
AIJRSTEM 16-220 D. Mahapatra 59-69
AIJRSTEM 16-221 M.A.Gopalan, S.Vidhyalakshmi, R.Presenna 70-72
AIJRSTEM 16-223 Hery Tiana Rakotondramanana, Rasoazanany Elise, ABOUBACAR Houmadi M’hadji, RAOELINA 73-78
AIJRSTEM 16-224 Prof. Swapan Kumar Ghosh, Mr. Mrinal Kanti Sen, Mr. Satyaranjan Bairagi, Mr. Rajib Bhattacharyya 79-83
AIJRSTEM 16-227 Andysah Putera Utama Siahaan 84-89
AIJRSTEM 16-228 Sanjeev Dhawan, Kulvinder Singh, Divya 90-94

AIJRSTEM
Visitors :