About us

March-May 2016 issue 14 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 16-105 Asis Mukhopadhyay, Palash Mallick, Devjyoti Jana, Parna Nandi and Anupam Chowdhury 01-04
AIJRSTEM 16-108 Sanjay Kumar and A. Prasad 05-09
AIJRSTEM 16-109 Rifat Hasan Rupom, Rummana Matin, M S Bashar, Munira Sultana, M Rahaman, A. Gafur, M A Hakim, M K Hossain, M R Bhuiyan, F Ahmed 10-15
AIJRSTEM 16-111 M.A.Gopalan, V.Geetha 16-20
AIJRSTEM 16-112 Dr. Bulikunzira Sylvestre 21-23
AIJRSTEM 16-118 Ruchi Bansal, S.Rawat, B.K.Singh 24-29
AIJRSTEM 16-121 Sumatia, Nardev, Nikihil Marriwala 30-34
AIJRSTEM 16-123 M.A.Gopalan, S.Vidhyalakshmi, E.Premalatha 35-37
AIJRSTEM 16-124 R.Selvaraj, M.Amirthavarshini, M. Deepika 38-44
AIJRSTEM 16-136 Dr. Lattif Shekher Jabur 45-53
AIJRSTEM 16-137 Dr. Bulikunzira Sylvestre 54-56
AIJRSTEM 16-138 D. Mahapatra 57-68
AIJRSTEM 16-141 Nusrat Jahan, Rummana Matin, M S Bashar, Munira Sultana, M Rahaman , M A Gafur, M A Hakim, H Kabir, M K Hossain, F Ahmed 69-73
AIJRSTEM 16-152 Jolaikha Sultana, Munira Sultana, Rummana Matin, M. S. Bashar, M. Rahaman, A. Gafur, A. Hakim, H. Kabir, K. Hossain, F. Ahmed. 74-78
AIJRSTEM 16-153 Dr. U. Senthilnathan 79-80
AIJRSTEM 16-154 Dr. (Mrs.) Bina Rani and Dr. R.K Prasad 81-84

AIJRSTEM
Visitors :