About us

September-November 2015 issue 12 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 15-711 Arvind Singh Tomar, Bhawana Negi and Lokendra Singh 01-05
AIJRSTEM 15-712 Dr. Bulikunzira Sylvestre 06-07
AIJRSTEM 15-713 R.K. Prasad and (Mrs.) Bina Rani 08-10
AIJRSTEM 15-716 M. Sajani Lavanya, Dr. D. Madhusudhana Rao and V. Syam Julius Rajendra 11-14
AIJRSTEM 15-717 Praneet Sharma, R. M. Potdar, Amit Kumar Biswas 15-20
AIJRSTEM 15-726 V. A. Chougule and U. H. Naik 21-26
AIJRSTEM 15-739 Bhushan Zope, Soniya Patil 27-32
AIJRSTEM 15-740 Dr. Bulikunzira Sylvestre 33-35
AIJRSTEM 15-745 S K Sett, A. Mukhopadhyay, Sk. Faraha, M Biswas, R Pandit and K Bhattacharjee 36-39
AIJRSTEM 15-747 S.C.Wagaj , Y.V.Chavan 40-47
AIJRSTEM 15-753 Dibyendu Bala, Shubhasree Biswas Sett, Chayanika Bose 48-53
AIJRSTEM 15-759 Dr. C. Nanthakumar, Mrs.S.Vijayalakshmi 54-58
AIJRSTEM 15-760 Jasvir Kaur, Neha Jain 59-64
AIJRSTEM 15-767 Rajat Garg, Sanjay Ojha 65-68
AIJRSTEM 15-773 Suraj R. Jadhav, Aamir M. Shaikh 69-73
AIJRSTEM 15-781 S R Swamy 74-78
AIJRSTEM 15-783 Asghar Teymoorian, Hamid Reza Samadi 79-82

AIJRSTEM
Visitors :