About us

March-May 2015 issue 10 volume 4
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 15-418 Gursharan Singh, Vikas Mangla, Mamta Goyal, Kavita Singla, Deepika Rani, Rakesh Kumar 299-308
AIJRSTEM 15-425 Sameer Chougle, Dr. S. M. Walke 309-313
AIJRSTEM 15-429 Suliman Saed Suliman Al-Balushi, Dr. M.S.Saleem Basha, Mohamed Jameel Hashmi and Dr. A. Mohamed Abbas 314-322
AIJRSTEM 15-430 Ravi Kumar Uttla, Kulraj Kaur 323-329
AIJRSTEM 15-439 Siddhartha Bandyopadhyay 330-333
AIJRSTEM 15-443 Rahis Kumar Yadav, Pankaj Pathak, R M Mehra 334-341
AIJRSTEM 15-448 G. Baskar, Dr.P.Ponmuthuramalingam 342-345
AIJRSTEM 15-449 R. K. Ranjita Devi, R. A. S. Kushwaha 346-349
AIJRSTEM 15-450 Manpreet, Jyoteesh Malhotra 350-354
AIJRSTEM 15-452 Vikas Sharma, Vinod Kumar 355-358
AIJRSTEM 15-453 Atul Gupta and S.P.S. Jadon 359-366
AIJRSTEM 15-455 Jasbir Kaur, Lalit Sood and Neelam Rup Prakash 367-372
AIJRSTEM 15-458 Shilpa Sharma, Manish Kansal 373-376
AIJRSTEM 15-460 Esmael Adem, Er. Mukesh Didwania, Gurala Muralidhar Reddy, Ermias G. Koricho 377-383
AIJRSTEM 15-461 K. Sunil Kumar, D. Akhila John 384-389

AIJRSTEM
Visitors :