About us

March-May 2015 issue 10 volume 3
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 15-375 M Shahila Bhanu, G Velammal 200-203
AIJRSTEM 15-378 Dr. Vanita Kumari Sapra 204-206
AIJRSTEM 15-383 Jyoti Gupta, V. R. Singh 207-214
AIJRSTEM 15-385 Deepa Kaith, Dr. Janakkumar B. Patel, Mr. Neeraj Gupta 215-220
AIJRSTEM 15-386 Anamika Maurya, Rajinder Tiwari,Sarika Verma 221-225
AIJRSTEM 15-387 Goldendeep Kaur, Dr. Jyoteesh Malhotra 226-230
AIJRSTEM 15-390 Ruhi Choudhary, J P Singh Joorel and Sandeep Kumar 231-238
AIJRSTEM 15-391 Anil Kumar, Neeraj Gupta, Nitin Kumar Mathuria, Vipin Kumar 239-242
AIJRSTEM 15-394 Vilas V Deotare, Arjun J. Khetia, Dinesh V Padole 243-251
AIJRSTEM 15-396 Himanshu Bourai, Harshit Pant, Gaurav Rana, Subhash Chandra Yadav 252-255
AIJRSTEM 15-397 Md. Mijanoor Rahman, Md. Kamruzzaman 256-260
AIJRSTEM 15-398 Sandeep Maurya 261-271
AIJRSTEM 15-399 Neelam Rani, Manikant Yadav, Y. K. Mathur 272-276
AIJRSTEM 15-400 Shaikh Afroz Fatima Muneeruddin 277-283
AIJRSTEM 15-408 Dr. M.Nayeem Ahmed, Mr. Mohammed Salman Mustafa 284-288
AIJRSTEM 15-409 Pawan Kumar and Sakshi Vaid 289-294
AIJRSTEM 15-412 Jaylalita Chauhan, Neeraj Agarwal, Shiva Chaudhary 295-298

AIJRSTEM
Visitors :